По повод програмата на правителството

Днес е публикувана програмата на правителството. Можете да я свалите от тук (1.5 Mb PDF)

Това, което ме интересува е тук:

  43. РАЗВ??Т??Е НА ??НФОРМАЦ??ОННОТО ОБЩЕСТВО

  Мерки
  Координиране развитието на информационното общество.
  Развитие на информационните технологии.

  Действия
  Мониторинг на развитието на информационното общество.
  Ревизиране и хармонизиране на Националната стратегия за развитие на информационното общество с политиката на Европейския съюз и програмните документи на правителството.
  Създаване на орган за координация към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Съгласуване на политика, методика и изисквания за разработване, утвърждаване, интегриране и мониторинг на значими национални проекти в областта на информационното общество.
  Популяризиране на информационното общество.
  Ревизиране и приемане на Национална програма за развитие на информационните технологии (??Т)
  Създаване на благоприятна среда за развитие на информационните технологии.
  ??зграждане и поддържане на високо ниво на киберсигурност.
  ??зграждане на център за компетентност в областта на киберсигурността по инициатива на Международния съюз по далекосъобщения
  ??зграждане и интегриране на CERT-ове в различни в различни области – електронно управление, академичен и др.
  Подпомагане участието на българския ??КТ бизнес в международни изложения и бизнес инициативи.

  44. РАЗВ??Т??Е НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕН??Е

  Мерки
  ??зграждане и развитие на електронното правителство
  Приемане на Национална стратегия за електронно управление и Пътна карта за изпълнението й.
  Осигуряване на технически условия за предоставяне на електронни административни услуги и вътре??ни електронни услуги.

  Действия
  Актуализиране на Закона за електронно управление, подзаконовата уредба и нормативната уредба, касаеща предоставянето на административни услуги по електронен път.
  Въвеждане в режим на редовна експлоатация на системите на електронното правителство.
  Въвеждане на ефективни методи за управление на процесите, автоматизиран контрол на изпълнението в публичния сектор.
  Присъединяване на информационните системи на администрациите към Единната среда за обмен на електронни документи за осигуряване на електронния документооборот и предоставяне на административни услуги.
  Осигуряване на унифициран достъп до пространствени данни.
  Приемане на Закон за достъп до пространствени данни, въвеждащ изискванията на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г.
  Определяне на орган за контакт и координираща структура по отно??ение на Директива INSPIRE за България.
  ??зграждане на Национален портал за пространствени данни.
  Създаване на ефективни канали за консултиране и обратна връзка с потребителите.
  Подпомагане създаването на метаданни за пространствените данни от държавните ведомства.

  Резултати
  Осигурено покритие на територията на страната с наземно цифрово радиоразпръскване от две национални мрежи.
  Осигурено покритие на територията на страната на нови три национални мрежи.
  Осигурен достъп на населението до ??ирок спектър от съвременни, ефективни и качествени електронни съобщителни услуги.
  Преодоляване на изоставането в развитието на електронната съобщителна инфраструктура в пограничните и слабо населените райони.
  Увеличен преносен капацитет на оптичната опорна мрежа и изградена оптическа свързаност до всички 28 областни администрации и 264 общини.
  Осигурена защита на комуникационните и информационните технологии при кризи от военен и невоенен характер.
  Пови??ена скорост на национална свързаност на българските университети до 10 гбс на базата на dark-fibre технологии.
  Увеличена международна свързаност до 10 гбс.
  Подпомагане младите хора към научноизследователска кариера чрез раз??иряване на възможностите за обмяна на опит и участие в съвместни международни проекти.
  Пови??ено доверие в интернет за използването му за електронен бизнес и търговия.
  Подпомагане използването на кирилицата в интернет.
  Развитие на международното сътрудничество със съседните страни, с Европейския съюз и НАТО.
  Действаща информационна среда за предпазване на децата от вредните влияния на виртуалната среда.
  Осигурен лесен достъп на гражданите и бизнеса до ефективни и качествени административни услуги посредством реализирането им по електронен път на ниво транзакция, реализирането на комплексни електронни административни услуги и др.
  Осигурена оперативна съвместимост и информационна сигурност на административните информационни системи.
  Осигурен унифициран достъп до пространствени данни, в т.ч. връзка със съответната инфраструктура на Европейския съюз, с оглед предоставяне на вътре??но-административни услуги и услуги на гражданите и бизнеса.

Готов съм да се обзаложа – поради питане, което дойде до “??нтернет общество”, че медиите в България ще отбележат точката “Увеличена международна свързаност до 10 гбс.” като постижение. Всъщност става дума за правописна гре??ка – изпусната е една нула. Трябва да бъде “Увеличена международна свързаност до 100 гбс.”

??наче има хубави намерения и дано да бъдат реализирани. От “??нтернет общество – България” ще помагаме с каквото можем, особено по международните проекти през 2010 г., когато държавата няма да има много ресурси за участие и изпълнение на поетите задължения.

This entry was posted in Bulgaria, Information Society, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.