В МО ще съдят ??еф за щети в размер на 35,000 лв., а в МДААР кога ще се почне с делата?

Главният прокурор съобщава:

След проучване и анализ на получени от Министерство на отбраната материали и след извър??ени проверки в Софийска военноокръжна прокуратура са образувани три досъдебни производства:…
2. Срещу подполковник Д??М??ТЪР ВАТРАЛЕВ – зам. началник Направление „Финанси” при Главен щаб на Сухопътни войски, за престъпление по чл. 387, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.
Разследването се води за събиране на доказателства за преви??аване на власт при сключване на договори за компютърни конфигурации в резултат на което са настъпили щети за Министерство на отбраната в размер на около 35 000 лева.

Ето какво пи??е в Наказателния кодекс по споменатите текстове:

Раздел ІІІ, Длъжностни престъпления
Чл. 387. (1) Който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или преви??и властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с ли??аване от свобода до три години.

(3) (Нова – ДВ, бр. 89 от 1986 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извър??ено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда, наказанието е: ли??аване от свобода от една до пет години по ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи – от три до десет години, като съдът постановява и ли??аване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6 .

??нтересно: кога ще има досъдебно производство срещу виновните длъжностни лица в Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) за корупционните сделки с ЦАПК “Прогрес” (уж с “Майкрософт”), от които настъпиха значително по-големи щети от посочените по-горе 35,000 лв?

This entry was posted in microsoft, на български. Bookmark the permalink.

One Response to В МО ще съдят ??еф за щети в размер на 35,000 лв., а в МДААР кога ще се почне с делата?

  1. Pingback: Развигор ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.