Декларация в защита на Комисията за защита от дискриминация

??звестни и уважавани организации се подписват под следната

  ДЕКЛАРАЦ??Я

  Ние, долуподписаните правозащитни организации, се обявяваме против настоящата политическа атака срещу Комисията за защита от дискриминация.

  Тази комисия е изключително важен орган в обществото ни, без който ефективната борба с дискриминацията, от която всички неизмеримо губим, е немислима. Независимо от броя на самосезиранията си, Комисията ежегодно разглежда и ре??ава стотици случаи на дискриминация. Тя, за разлика от много други формални, недействащи комисии със заслужено ло?? образ, вър??и работа. Много от нейните ре??ения по жалби на жертви на дискриминация имат истински потенциал да подтикнат развитието на правото и обществото. Работата на Комисията е реална и представлява прецедент в защитата на правата на човека в България. България никога преди не е имала подобен целенасочен правозащитен орган. Комисията е допринесла с уникално ценни правозащитни ре??ения по индивидуални жалби за това, да се движим към по-зачитащо, по-чове??ко общество, в което всички имат възможност да водят достоен живот, независимо от идентичността си.

  Каквито и да са възможните дефицити в работата й, не те са причината за настоящите политически нападки срещу Комисията. По същество това са нападки срещу каузата на недискриминацията и равното достойнство в България. Категорично се обявяваме против всякакъв опит да бъде подкопана борбата за равенство посредством потискане, ограничаване или дестабилизиране на Комисията. Държавата има императивно задължение по Общностното право да осигури ефективно и независимо функциониране на Комисията. Всяко нару??ение на това задължение чрез лимитиране на възможностите на Комисията да си вър??и работата, включително чрез осакатяване на бюджета й, влече отговорност на България като членка на ЕС. Очакваме правителството и парламентарното мнозинство да потвърдят на дело обещанието на България да се бори с дискриминацията, вместо да се отмятат от него и да го дискредитират в името на конюнктурни политически цели.

  БЪЛГАРСК?? ХЕЛЗ??НКСК?? КОМ??ТЕТ
  адв. Маргарита ??лиева, директорка на Правната програма

  БЪЛГАРСК?? АКТ??В??СТК?? АЛ??АНС
  Яна Бюрер Тавание, представител

  БЪЛГАРСК?? АДВОКАТ?? ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Георгица Петкова, изпълнителен директор

  БЪЛГАРСК?? ПАЦ??ЕНТСК?? ФОРУМ, ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩ??ТА ПРАВАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  Теодора Захариева, председател

  МЕЖДУЕТН??ЧЕСКА ??Н??Ц??АТ??ВА ЗА ЧОВЕШК?? ПРАВА
  Калина Бозева, председател

  ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВ??С??М Ж??ВОТ
  Капка Панайотова, директор

  ??Н??Ц??АТ??ВА ЗА РАВН?? ВЪЗМОЖНОСТ??
  Даниела Михайлова, експерт

  БГО „ДЖЕМ??Н??“
  Аксиния Генчева, изпълнителна директорка

  ФОНДАЦ??Я РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР „Б??Л??Т??С“
  Моника Писанкънева, председателка

  АСОЦ??АЦ??Я ЗА ЕВРОПЕЙСКА ??НТЕГРАЦ??Я ?? ПРАВА НА ЧОВЕКА
  адв. Михаил Екимджиев, председател

Редно е да информираме по-??ирок кръг хора, че КЗД се намира в трудно положение. Онзи ден парламентът не прие отчета на председателя, утре кой знае какво може да се случи. А вдругиден, когато дойдат за нас, няма да има кой да се обади, ако сега мълчим – нали помните? ??ли паметта ви е къса?

This entry was posted in на български, общество. Bookmark the permalink.

One Response to Декларация в защита на Комисията за защита от дискриминация

 1. ginger says:

  Комисията за защита от дискриминацията трябва да бъде закрита, защото от съществуването и практически няма смисъл. Ето защо:
  -Комисията реално, няма пряка власт да регулира дизбалансите в обществото по отно??ение на конституционно усдтановените принципи за равенство – тя издава указания, излиза с ре??ения, пи??е предписания. Всички тези неини актове, подлежат на съдебен контрол. Т.е. в крайна сметка, съда, а не комисията се произнася по отно??ение на това дали има дискриминация или не. Нека се види колко от актовете на комисията не са били обжалвани. В същото време, комисията не може да защити реално гражданите, станали жертва на дискриминация. Ако мен ме уволнят утре, защото съм негър инвалид, комисията по никакъв начин не може да ми помогне да покрия щетите си от това, че работодателят ми ме е дискриминирал. Ще трябва да заведа гражданско дело. Е къде е тогава смисъла от комисията, щом винаги се стига до съда?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.