Най-голямата далавера в областта на ??Т в България е вече факт!

Току-що Министерството на държавната администрация и административната реформа обяви най-голямата далавера в областта на ??Т в България.

Вижте съобщението:

Двама участника – ЦАПК „Прогрес” ООД и консорциум „Стак” (съставен от „Стемо” ООД и „Акт Софт” АД) – се включиха в обявената от Министерството на държавната администрация и административната реформа процедура за избор на изпълнител на рамково споразумение за доставка на лицензиран софтуер на „Майкрософт” за персонални компютри и сървърни системи.
ЦАПК „Прогрес” ООД предложи цена от 68 760 000 лв. за 60 000 лиценза за персонални компютърни системи и 2 674 100 лв. за 2000 лиценза за сървърни операционни системи. Консорциум „Стак” предложи съответно 73 929 600 лв. и 4 142 400 лв. Обявените цени са без ДДС.

Защо това е най-голямата далавера ли? Прочетете по-нататък и ще разберете!

Вижте цените на продуктите на “Майкрософт” (без ДДС) в магазина (благодаря на Йовко за връзката):

MS WindowsXP Pro Bulgarian: 219 лв.
MS Office Basic 2007: 295 лв.
MS Office SB 2007: 378 лв.
MS Office Pro 2007: 470 лв.

??ли с други думи – държавата наема от ЦАПК “Прогрес” софтуер срещу 1146 лв. (без ДДС) или за 1375.20 лв. (с ДДС). Ако го бе??е купила от магазина, без полагаемата за такъв огромен брой пакети – 60000 – отстъпка, държавата ще??е да плати 30.8 милиона лева или 35.8 милиона или дори 41.3 милиона лв.

Ако държавата се бе??е договорила направо с “Майкрософт” ще??е да получи софтуера с отстъпката, с която сега го получава ЦАПК “Прогрес”… именно от “Майкрософт”.
С други думи – използвайки посредник, държавата съзнателно наема софтуер на цени, които са значително по-високи от цените на същия софтуер в магазина и още по-високи от тези, които се получават от производителя при договаряне на 60 хиляди броя за нуждите на държавната администрация. За сравнение: преди години, когато работех за Борланд – конкурент на “Майкрософт” в областта на базите данни (dBase) и електронните таблици (QuattroPro), отстъпките при такива случаи можеха да достигнат до 90 % от цената. С други думи – при действителни преговори между МДААР и “Майкрософт” цената на софтуера, която може??е да бъде договорена, би могла да е около 4.1 милиона лева или далаверата от тази “обществена” поръчка е от порядъка на 55 милиона лева, без ДДС.

След приемането на тази цена – а можете да сте убедени, че МДААР ще я приеме! – не ни остава нищо повече, освен да поискаме самосезиране на Софийска градска прокуратура и на Главния прокурор на Република България, тъй като са налице достатъчно данни и доказателства за извър??ено престъпление по следните текстове от Наказателния кодекс:

Чл.225. (1) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.;доп.,бр.89 от 1986 г.;изм.,бр.81 от 1990 г.,бр.10 от 1993 г.) Който продаде стока на цената над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услугата възнаграждение, по-голямо от законно допустимото, се наказва с ли??аване от свобода до две години или с глоба от двадесет до сто лева.
(2) (нова,ДВ,бр.26 от 1973 г.;доп.,бр.81 от 1990 г.;изм.,бр. 10 от 1993 г.) Ако деянието по предходната алинея е извър??ено повторно и е немаловажен случай или ако получената в повече сума е значителна, наказанието е ли??аване от свобода от ??ест месеца до три години и глоба от десет до ??естдесет лева.
(4) (нова,ДВ,бр.26 от 1973 г.;отм.;пред. ал.5,ДВ,бр.89 от 1986 г.; изм.,бр.103 от 2004 г.) Който съзнателно състави неверни сведения или представи неверни данни за определяне цена на стока или услуга и от това са последвали или са могли да последват щети за държавно учреждение или предприятие, за обществена организация или за граждани, се наказва с ли??аване от свобода до една година или с пробация.

а също и този текст:

Чл.282. (1) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г., бр.103 от 2004 г.) Длъжностно лице, което нару??и или не изпълни служебните си задължения, или преви??и властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с ли??аване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и ли??аване от правото по чл.37, точка 6, или с пробация.
(2) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.89 от 1986 г.) Ако от деянието са настъпили значителни последици или е извър??ено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е ли??аване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и ли??аване от правото по чл.37, точка 6.
(3) (нова,ДВ,бр.89 от 1986 г.) За особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е ли??аване от свобода от три до десет години, като съдът постановява и ли??аване от право по чл.37, точка 6.

Г-н Кокинов, г-н Велчев – надявам се да ни информирате за проведените от вас действия по установяване на виновните длъжностни лица за пускането на такива неизгодни сделки, приемането на такива неизгодни и надценени стоки и услуги и разчитаме, че най-накрая ще има осъдени лица за тези далавери.

А, и още нещо – приказките на Ники Василев, че търгът бил отворен за всяка европейска фирма, са разбира се за замазване на очите. Практиката на “Майкрософт” е да НЕ продава софтуер в различни страни, иначе какво би се получило – страната, в която той е най-евтин, например заради липса на данъци, мита, заради по-ниската стойност на труда и т.н., би могла да продава в останалите европейски държави и по този начин:
а) ще подбива цените на другите представители на “Майкрософт” (нелоялна конкуренция) и
б) ще вкарва по-малко пари в “Майкрософт” (режене на клона, на който седи??).
Освен това, как може европейска фирма да участва с условията, публикувани от МДААР, а именно:

??зисквания: – документ за регистрация на участника, – заверени от участника копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на участника; – удостоверение за актуално състояние на участника (или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице – документ за самоличност) – нотариално заверени копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на участника; – доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: копие от счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за последните 3 финансови години; участникът следва да докаже оборот над 5 млн. лв. общо за последните три години от доставка на софтуерни продукти на Майкрософт; – доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника: кандидатът да бъде партньор на производителя на софтуера и да разпространява неговите продукти на територията на Република България (Доказва се с писмо, издадено от официалното представителство на производителя на софтуера за Република България и/или договор с производителя на софтуера); валиден сертификат по ISO 9001:2000 (Не се допускат участници, които са в процес на сертификация); списък на основните договори за доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, извър??ени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите; референции за подобни поръчки, извър??ени през последните три години; кратко изложение за дейността на фирмата, опитът й в услуги с обект, аналогичен на настоящата процедура; копие от документи (дипломи, сертификати, удостоверение за завър??ени курсове), доказващи професионалната квалификация на лицата, участващи в реализирането на предмета на поръчката

Да видим подчертаните от мен изисквания поотделно:

– документ за регистрация на чуждестранно лице
участникът следва да докаже оборот над 5 млн. лв. общо за последните три години от доставка на софтуерни продукти на Майкрософт;
кандидатът да бъде партньор на производителя на софтуера и да разпространява неговите продукти на територията на Република България (Доказва се с писмо, издадено от официалното представителство на производителя на софтуера за Република България и/или договор с производителя на софтуера);
валиден сертификат по ISO 9001:2000 (Не се допускат участници, които са в процес на сертификация);

Да видим – от една страна уж се допускат чуждестранни участници, но от друга страна – те трябва да докажат оборот над 5 млн. лв за последните три години от доставка на софтуерни продукти на “Майкрософт”? Защо точно 5 милиона – можем само да гадаем и да разчитаме на прокуратурата, че ще ни каже верният отговор. Но защо лева?! Кой е този чуждестранен участник, който ще докаже оборот в лева?! Няма такъв. Следователно приказките, че търгът е отворен за всички фирми от 27-те страни-членки на ЕС са… лъжа!
А пък изискването “кандидатът да бъде партньор на производителя на софтуера и да разпространява неговите продукти на територията на Република България” знаете ли за какво говори? За това, че именно от “Майкрософт България” ЕООД ще дадат писмото на двете фирми – едната, която ще спечели и другата, която трябва да
“легитимира” търга (ето, на, има конкуренция!). При положение, че няма как да има друга фирма, която да участва – така де, как да го направи, ако няма писмо от “Майкрософт България”??, нещата са предре??ени, ще кажете.
Но няма да сте прави. За да са изцяло предре??ени, трябва още нещо: валиден сертификат по ISO 9001:2000 (Не се допускат участници, които са в процес на сертификация) Защо е нужно да имат сертификат, за да предоставят на държавната администрация 60000 реда текст, в които пи??е едни серийни номера? Ами много просто – за да не може да участва някоя фирма, която може би продава софтуера на “Майкрософт”, но не е сертифицирана по ISO 9001:2000.

С това мозайката е изцяло наредена, малките парченца са по местата си и единственото, за което ще се чудят хората е докъде може да стигне наглостта на българското министерство на държавната администрация и административната реформа в опитите да оправдае и намери аргументи от нуждата да сключи толкова неизгоден за държавата договор. Ако пък вие се чудите кому е изгодно да се сключи този договор, тогава да ви кажем: на ЦАПК “Прогрес”.

Каква фирма е ЦАПК “Прогрес” – вижте страницата “За фирмата“. Вероятно ще ви направи впечатление, че макар и да има менюта с връзки към “Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Справка за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Одиторски доклад” те… не работят. Това сигурно е случайно, защото в текста на английската версия работят. Но не е случайно, че връзката към сертификата по ISO работи. От него можем да видим, че той се издава за “проектиране, разработване, инсталиране и обслужване на компютърна инфраструктура и програмни системи на базата на DELL и Microsoft”.
Много похвално. Браво!
Единственото, което остава неясно е: всичките ли компютри в държавната администрация са Dell (в сертификата името е сбъркано и е написано само с ГЛАВН?? букви), защото ЦАПК не е сертифицирана за “продажба на софтуер под наем” или дори само за продажба на софтуер. Ако някой от читателите на блога има време, може да провери дали всъщност стандарт БДС EN ISO 9001:2001 отговаря на някой от стандартите на Международната организация по стандартизация – ISO, на кой и дали ??зпълнителна агенция “Сертификация и изпитване” има правото да раздава тези стандарти. Ако имате време, проверете и какво точно съдържа като изисквания този стандарт и направете анализ дали изискванията са необходими при наемане на софтуер от трето лице. Ако си мислите, че се заяждам – не е така. Просто в сайта на ЦАПК пи??е:

ЦАПК “Прогрес” ООД притежава сертификат от Държавната Агенция по Стандартизация и Метрология за съответствие на внедрената система по качество с БДС EN ISO 9001:2001.

Но в самия стандарт, услужливо публикуван на сайта пи??е, че е издаден от ??зпълнителна агенция “Сертификация и изпитване”, така че има явно несъответствие. А щом има такова несъответствие и липсващи документи на сайта на дружеството (в което, впрочем, съдружник е чрез Г??С и Столична община), редно е да се провери.

Повече по темата можете да прочетете в следните 52 (петдесет и две) статии в Portal.bg.

Допълнение:
Журналистката от Computerworld Мария Малцева пи??е в своя блог:

Тази сутрин в МДААР бяха отворени офертите за търга за рамково споразумение за доставка на лицензиран софтуер на „Microsoft” за персонални компютри и сървърни системи. Процедурата по отварянето започна в 11.30. Срещу четирима представители на кандидатите (по двама от всяка страна) застана петчленна комисия начело с Юрий Алкалай, директор на дирекцията „Електронно правителство” в МДААР.
Който е присъствал на отваряне на оферти, знае за какво става дума. Това са едно огромни папки от по няколкостотин листа – понякога триста и нещо, понякога 500-600. Не зная колко
Отварянето на ценовите оферти бе??е насрочено за 14 часа пак днес.
Да оставим настрана, че това бе??е обявено точно в края на отварянето на общата документация в 11.30. По-интересно ми е как се преглеждат и проверяват няколкостотин страници за 2 часа и 30 минути? Подчертавам, и проверяват, защото една част от документите предполагат не само да се констатира, че са там, но и да се провери достоверността им. Например, регистрацията на консорциума.
??ли по друг начин казано, след като за повечето търгове на комисията са нужни по няколко седмици да провери документацията, как тази комисия ще го направи за 2 часа и половина….

Можем само да подсетим г-да прокурорите да обърнат внимание и на този факт, посочен от човек, присъствал на място, в МДААР. Дали някой от проверителите се е сетил да обърне внимание на всички документи – например на това, че се иска един сертификат по ISO – 9001:2000, а се представя друг, по БДС ISO 9001:2001? ?? т.н., и т.н. Хубав изпит за прокуратурата, да видим с колко ще го издържи или пак ще бъде скъсана.

This entry was posted in microsoft, на български. Bookmark the permalink.

12 Responses to Най-голямата далавера в областта на ??Т в България е вече факт!

 1. petya says:

  ouch! браво! 🙂

 2. Stanislav says:

  Статията няма директен бутон за digg.com.
  Регистрирах я тук и призовавам да бъде “digg-ната” колкото може повече. Съжалявам, че е само на български, но нямам време в момента да я преведа.

  http://digg.com/politics/Bulgarian_Government_abuses_taxpayers_funds_to_pay_MS

 3. Pingback: Линукс за чове??ки същества - Как се избира софтуер за администрацията в България

 4. Pingback: За далаверите, държавата и хората | 111bits

 5. Vanyu says:

  Като гледам падат се близо 500 лева горница на лиценз. След като прочетох внимателно текста на търга, видях, че в рамковия договор са включени обучение на служителите, предоставяне на мултимедия за най-новите версии и поддръжка в рамките на лиценза (4 години). Възможно е от там да идва това оскъпяване.

 6. Ваньо,
  къде го видяхте това в описанието?
  * Описание: Доставка на продукти “Professional Desktop” и продукти ” Windows Server Standard” за нуждите на съществуващите потребители в системата на Държавната администрация на Република България, преотстъпване на лиценза за ползването им, осигуряване на поддръжката им в срока на валидност на предоставения лиценз и отстъпване на безсрочно право на ползване на последните версии на доставения софтуер след изтичането на срока на лиценза.

  Поддръжка на продуктите в какво ще се изразява? Поддръжката им идва от “Майкрософт” – ако ре??ат да не пускат пачовете, кой ще ги пуска – ЦАПК ли? Друго няма предвидено.

 7. Pingback: /home/stan » Спорт и Софтуер

 8. vassos says:

  Това е само капка в морето. Колко ни ментят така и колко пари се скатават по безкрайните стъпала на БГ администрацията не е истина. Как да живее човек в тази ??ибана държава с ??ибаните ни управляващи буклуци.

 9. ?? защо точно Майкрософт? За Уиндоус – мога да разбера, съвместимост. Ама Офиса спокойно можеха да го заместят с Опън Офис…

 10. slu4aina says:

  Тези цени от магазина ми се струва, че са ОЕМски, т.е. важат само при закупуването на софтуера заедно с ПС-то. Доколкото знам ПС-тата на администрацията са стари и за тях се купува софтуера, така че няма как да мине номера с ОЕМ софтуера…а и той си остава завинаги към прилежащото ПС. А относно договора .. малко са фирмите, които купуват софтуер “на парче” от магазина..предпочита се корпоративното лицензиране, е по-скъпичко излиза, но включва и софтуерна застраховка, което смятам, че все повече трябва да навлиза в БГ.

 11. zaroben says:

  За това хората са казали:- Крадливи фирми,крадлива държавна администрация,бедна държава и изнемогващ от кредити беден народ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.