Bulgaria Responds to the European Commission's Letter

Two days ago I blogged about a letter from the European Commission (EC) aimed at sanctioning Bulgaria.

Today there are some good news coming from my government:

1. The Council of Ministers appointed Mr. Vesselin Bojkov as new chairman of the Communications Regulations Commission*. Mr. Bojkov is formed deputy-chairman of the Commission for Protection of Competition.

2. The State Agency for IT and Communications also responded to the allegations from the European Commission**. The EC said, “… the incumbent telecoms operator’s board has amongst its members, the Chairperson of another authority with some regulatory competences – the State Agency for Information Technology and Communications. This raises a conflict of interest that may jeopardise the independence of the national regulator.”
SAITC states in its response (and responds quite correctly) that the Agency is not a regulatory body, and the fact that Mr. Vachkov keeps the so-called “golden share” of the telecom as a representative of the government does not represent conflict of interest whatsoever. Mr. Vachkov is a member of the Board of the Bulgarian Telecom, but does not receive any payment for this. His position also allows faster and without problems separation of the special units of the Telecom that deal with securing the governmental network, military communications, etc., for which the ITC Agency is now responsible.

It seems that in this case the European Commission has been misled – perhaps by someone not well aware of the legal framework in Bulgaria.

______
* Full text of the news from the Council of Ministers, in Bulgarian:

Правителството определи Веселин Божков за председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).
Веселин Божков е роден през 1960 г. Завър??ил е икономическите факултети на Московския държавен университет „М. Ломоносов” и Киевския държавен университет. Доктор по икономика е от Руската академия за управление.
В момента е заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Преди това е бил главен одитор в отделение „Евроинтеграция и средства от ЕС” на Сметната палата, изпълнителен директор на „Фортуна” ООД и т. н.
Хоноруван преподавател е в УНСС, Българо-датския колеж за търговия и маркетинг, гост-лектор е в Московския държавен университет „М. Ломоносов” и в Мадридския държавен университет.
Владее руски, испански и английски език.
Министерският съвет освободи досега??ния председател на КРС Георги Александров.

** Full text of the news from the State ITC Agency:

Няма конфликт нито на лични, нито на институционални интереси във връзка с участието на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения /ДА??ТС/ като представител на държавата в Борда на директорите на БТК . Това е становището на ДА??ТС по повод съобщение на Европейската комисия от днес, 28 ноември, за намерение за откриване на процедура във връзка с нару??ение поради липсата на независимост и ефективност на българския телекомуникационен регулатор.
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения/ДА??ТС/ заявява, че председателят на агенцията Пламен Вачков бе упълномощен през 2005 година от министъра на транспорта да защитава интересите на държавата в Борда на директорите на телекомуникационния оператор. Това бе необходимо в процеса на прехвърляне на обекти със специално предназначение от БТК на държавата след приватизацията на компанията. В много случаи обектите от националната мрежа за сигурност и отбрана „съжителстваха” със съоръжения на БТК. Периодът на прехвърляне на собствеността продължи през 2006 и 2007 година. Ускоряването и улесняването на преминаването на специалните обекти към ДА??ТС, е основната причина за участието на Пламен Вачков в борда на директорите на БТК. Председателят на ДА??ТС не е получавал възнаграждение за това. Пламен Вачков не участва в други бордове. ДА??ТС заявява, че с участието на нейния председател в Борда на директорите на БТК, не се поражда конфликт на интереси, тъй като агенцията няма регулаторни функции. Правомощията на ДА??ТС са ясно определени в Закона за електронните съобщения, който бе приет от Народното събрание през май. Във връзка с обявеното днес опасение на ЕК, свързано с независимостта и ефективността на работата на българския регулатор, ДА??ТС заявява, че многократно са давани обяснения на Европейската комисия за независимостта на Комисията за регулиране на съобщенията/КРС/.
КРС е независим специализиран държавен орган, чиито състав се определя от Народното събрание, Министерския съвет и Президента, което действително гарантира неговата независимост. Правомощията на КРС, както и неговата юридическа и функционална независимост от организациите, предоставящи електронни съобщителни мрежи, оборудване и услуги, са уредени в Закона за електронните съобщения. КРС е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, което осигурява неговата финансова самостоятелност. КРС планира бюджета си на база очаквани приходи от административни такси и такси за ползване на ограничен ресурс, като в случай на недостиг има право да зави??и размера на административната такса за контрол. Бюджетът и числеността на персонала на КРС прогресивно са били увеличавани през годините, с което са създадени достатъчно условия за регулатора да упражнява независимо и компетентно своите правомощия.
КРС приема устройствения си правилник, което гарантира самостоятелност при осигуряване на достатъчен административен капацитет за извър??ване на наблюдения и анализи на пазара.

This entry was posted in Bulgaria, European Union and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.