Задава се поредната далавера с "Майкрософт" – ще платим ли близо $ 100 милиона?

актуализирано с още числа!

В съобщение от МДААР (Министерството на Ники Василев) се съзира поредната далавера на държавната администрация.
Цялото съобщение е цитирано в карето по-долу, а ето и обяснението защо това е далавера.

1. Сключва се отново договор за наем на софтуер, отново за три години. До този момент такъв договор бе??е сключван на два пъти от пред??ественика на Ники – министър Димитър Калчев.
2. Компютрите в държавната администрация в голямата си част са доставяни с предварително инсталиран MS Windows и MS Office, така че не е необходимо да се взима повторно софтуер за тези от тях, които са с инсталирана версия OEM.
3. ?? по сега действащото споразумение между държавната администрация и ЦАПК “Прогрес” би трябвало* да може да се купи, а не пренаеме софтуера.
3.1. Ако в сега??ното споразумение няма такава клауза, това означава, че “Майкрософт” не е бил страна по договора
3.2. Ако има такава клауза, не е ясно защо се налага отново да се подписва споразумение, при това с търг по ЗОП**
4. Твърди се, че само с договора за наем може да се получават новите версии.
4.1. За времето на стария договор няма??е нови версии (2001-2004 г.: Windows XP)
4.2. С купуването на софтуера, се купува и правото за актуализиране, т.нар. “upgrade”
– следователно този аргумент е изсмукан от пръстите
5. По въпроса за предвижданата до края на годината публична дискусия:
5.1. Ако не бе??е обявен търг по ЗОП, от нея би имало смисъл.
5.2. Търгът по ЗОП е обявен, а дискусията се използва за замазване на очите.

По повод анализа на МДААР:

Теза: Старият договор “не подлежи на подновяване поради прекратяването на тази лицензионна програмата в световен мащаб.”
Антитеза: “Оти ги ручахме жабетата?” Т.е. защо не е бил подновен старият договор ПРЕД?? прекратяване на тази програма? Няма договор, който да не може да бъде прекратен по условията му, освен ако министърът Калчев не е знаел и целенасочено не е подписал неизгоден за държавата договор.

Теза: Администрацията ползва 60000 компютъра
Антитеза: Абсурд. Защо не 59892 или 60004? Не може в администрацията да не знаят точната бройка на компютрите с Windows XP, Windows98, Windows2000 и Windows Vista. А и всеки от тези компютри има различни условия на доставения с тях софтуер. Със сигурност в продължение на дълго време част от компютрите бяха с предварително инсталиран Windows.

Теза: продуктите, ползвани от администрацията, трябва да бъдат лицензирани. В резултат на активните законодателни и административни действия на правителството за опазване на правото на интелектуална собственост България напусна челните места в класациите на „пиратски” държави и бе??е извадена от Доклада за 2007 г. по специален раздел 301 на Търговския закон, публикуван от офиса на Търговския представител на САЩ в началото на месец май т.г.
Антитеза: изваждането на държавата от т.нар. “черен списък” не е свързано със софтуера. Вижте за повече подробности тук и тук (на англ. език).

Теза: ??зползването на OEM софтуер не може да се приложи в случая с администрацията, тъй като тази схема е възможна само при закупуване на нови компютри…
Антитеза: Не е изцяло вярно. Действително, ОЕМ се предоставя с нови компютри (и държавната администрация вече го е получила, именно при купуването на новите ма??ини), но при подмяна на техниката, софтуерът остава на компютъра и се ползва законно – напр. в училищата, където тези стари компютри могат да отидат. При всяко положение, ОЕМ-цените са в пъти по-ниски от договорените от Калчев цени на ЦАПК “Прогрес”

Теза: Лицензионната схема на „Майкрософт” от типа Enterprise Agreement е най-изгодна за администрацията в дългосрочен план. С нея държавната администрация става собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на лицензионната схема (т.е. към 31.05.2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката във всяка една конкретната администрация.
Антитеза: Държавата отдавна е собственик на по-старите версии, които са доставени след търгове по ЗОП. Освен това тази теза противоречи на преди??ната теза на МДААР.

Теза: Ето как е ре??ен въпросът в Австрия и Белгия.
Антитеза: Като са казали А, Б, да бяха продължили малко. Примерно до “М” като Мюнхен или “П” като Париж.***

Окончателната сметка, която накрая ще плати държавата, по данни от източници, пожелали анонимност ще доближи $ 100 милиона, като има възможност да ги надхвърли, за целия срок на всички договори!

Ето и цялото съобщение на МДААР:

С предстоящия договор държавата не само ще получи правото да използва софтуера, но и ще стане собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на договора (31 май 2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката в конкретната администрация. Това означава, че тези софтуерни пакети ще могат безсрочно да бъдат използвани от администрацията, без заплащане на абонаментна такса за това.

Министерството на държавната администрация и административната реформа обяви процедура за избор на изпълнител на рамково споразумение за доставка на лицензиран софтуер на „Майкрософт” за персонални компютри и сървърни системи. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е до 10 декември 2007 г.

В момента българското правителство в лицето на Министерството на държавната администрация и административната реформа има абонаментен договор за правото на ползване на продуктите на „Майкрософт”, който изтича на 31 май 2008 г. По него в момента общият брой продукти, предоставени на администрацията, включва 2000 лиценза за сървърна операционна система MS Windows Server и 60 000 лиценза за операционна система Windows и офис пакет MS Office, предназначени за настолни и преносими персонални компютри. По силата на този договор администрацията заплаща годи??на абонаментна такса само за ползването на тези продукти в рамките на валидността на договора, без да става собственик на продуктите.

След провеждането на настоящата поръчка с избрания доставчик ще бъде сключено рамково споразумение за период от 4 години – от 1 юни 2008 до 31 май 2012 г. Първият договор по споразумението ще бъде за 3 години (до 31 май 2011 г.) и ще включва предоставянето за ползване от администрацията на 60 000 лиценза за персонални компютърни системи и 2000 лиценза за сървърни операционни системи. Договорът ще дава право служителите от администрацията безплатно да използват закупения лицензиран софтуер и на дома??ните си компютри. Задължение на доставчика ще бъде и провеждането на обучения на служителите, както и предоставяне на средства за интерактивно обучение при излизане на нова версия на всеки от продуктите.

С този договор държавата не само получава правото да използва софтуера, но и ще стане собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на договора (31 май 2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката в конкретната администрация. Това означава, че тези софтуерни пакети ще могат безсрочно да бъдат използвани от администрацията, без заплащане на абонаментна такса за това.

Юрий Алкалай, директор на дирекция „Електронно правителство” в МДААР обясни, че с развитието на електронното правителство у нас тенденцията е броят на компютрите в администрацията да нараства, а с това и необходимостта от софтуерни продукти. Ето защо рамковото споразумение дава възможност след изтичането на тригоди??ния договор при необходимост да бъдат закупени допълнителен брой лицензи за нуждите на администрацията, като се запазва същата договорена цена.

МДААР планира до края на годината да проведе публична дискусия относно използването на системи с отворен код. В момента мнозинството от администрациите в Европа, а и по света ползват софтуера на „Майкрософт” или друг лицензиран софтуер (МАС и др.). Неголемият брой примери за миграции към други платформи засега показват необходимост от сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение за работа с новите софтуерни системи, както и достатъчно дълъг период от време за тяхното внедряване.

АНАЛ??З НА НЕОБХОД??МОСТТА ОТ Л??ЦЕНЗ??РАН СОФТУЕР В АДМ??Н??СТРАЦ??ЯТА

І. Текущо състояние

Българското правителство в лицето на Министерството на държавната администрация и административната реформа е страна по абонаментен договор за правото на ползване на продуктите на „Майкрософт”, който изтича в края на май 2008 г. Съгласно последния анекс по този договор от 1 юни 2007 г. предоставените на администрацията продукти са:

* – 60 000 лиценза за операциона система Windows и офис пакет MS Office, предназначени за настолни и преносими персонални компютри. В пакета е включен и т.нар. CORE CAL (Client Access License), необходим при работа в мрежа, оперирана от сървър с операционна система на „Майкрософт”
* – 2000 лиценза за сървърна операционна система MS Windows Server

По този договор, наречен OSL (Open Subscription License Agreement), се заплаща годи??на абонаментна такса за всеки един от лицензите за персонален компютър или сървър. Срещу това администрацията ползва гореизброените продукти с право на преинсталация, получава т.нар. софтуерна гаранция, право за дома??но ползване от служителите в администрацията и др. В нито един момент обаче по този договор администрацията не става собственик на продуктите и има права на ползване само в рамките на валидността на договора.

Договорът не подлежи на подновяване поради прекратяването на тази лицензионна програмата в световен мащаб.

ІІ. Необходимост от лицензиран софтуер

Неоспорим факт е, че продуктите, ползвани от администрацията, трябва да бъдат лицензирани. В резултат на активните законодателни и административни действия на правителството за опазване на правото на интелектуална собственост България напусна челните места в класациите на „пиратски” държави и бе??е извадена от Доклада за 2007 г. по специален раздел 301 на Търговския закон, публикуван от офиса на Търговския представител на САЩ в началото на месец май т.г. Като член на ЕС България има и редица задължения и отговорности по спазването на ангажименти по опазване на правото на интелектуална собственост.

В момента мнозинството администрации в Европа, а и по света ползват софтуера на „Майкрософт” или друг лицензиран софтуер (МАС и др.). Практиката показва, че отвореният код все още не предлага сигурна и надеждна алтернатива и когато става дума за осигуряване работата на национални административни системи.

Неголемият брой примери за миграции към други платформи до момента показва изисквания за сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение, както и достатъчно дълъг период от време за тяхното внедряване.

III. ОЕМ (Original Equipment Manufacturer)

??зползването на OEM софтуер не може да се приложи в случая с администрацията, тъй като тази схема е възможна само при закупуване на нови компютри, а не при лицензиране или докупуване на необходими лицензии за вече налични компютри. Закупеният по тази схема софтуер не е преносим от един компютър на друг, което при евентуална подмяна на наличната техника води до необходимост от закупуване на нов лиценз.

IV. Схеми на лицензиране

„Майкрософт” предлага множество схеми за ползване и/или придобиване на лицензи и софтуерна гаранция. ??нтерес за клиент като държавната администрация представляват 3 лицензионни схеми:

* – Enterprise Agreement – предназначена за корпоративните клиенти тригоди??на програма, при която в края на периода клиентът става собственик на лицензите за ползване на най-новите предложени на пазара версии на софтуерните продукти, както и на по-стари, в зависимост от възможностите на неговата техника. Плащането се извър??ва на равни годи??ни вноски с възможност за добавяне и на допълнителни бройки и продукти. За времето на договора клиентът ползва софтуерна осигуровка.
* – Enterprise Agreement Subscription – предназначена за корпоративните клиенти тригоди??на програма, предоставяща оперативен лизинг, след края на която не се придобива собственост върху лицензните. Плащането се извър??ва на равни годи??ни вноски с възможност за добавяне и на допълнителни бройки и продукти. За времето на договора клиентът ползва софтуерна осигуровка.
* – Select Agreement – предназначена за корпоративни клиенти тригоди??на програма, при която в края на периода клиентът става собственик на лицензите за ползване на най-новите предложени на пазара версии на софтуерните продукти, както и на по-стари, в зависимост от възможностите на неговата техника. За времето на договора клиентът може да заплати и ползва софтуерна осигуровка. Плащането е еднократно и предварително.

Лицензионната схема на „Майкрософт” от типа Enterprise Agreement е най-изгодна за администрацията в дългосрочен план. С нея държавната администрация става собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на лицензионната схема (т.е. към 31.05.2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката във всяка една конкретната администрация. Това означава, че тези софтуерни пакети ще могат безсрочно да бъдат използвани от администрацията, без заплащане на абонаментна такса за това.

V. Чужд опит

За взимането на адекватно ре??ение за българската администрация бе??е проучена практиката на Белгия и Австрия, която до известна степен се прилага и в повечето от останалите държави членки на ЕС.

* – Белгия

Федералното правителство няма общ договор с „Майкрософт”. Всяка служба сключва отделен договор, като избира варианта за себе си. Най-големите потребители са Министерството на вътре??ните работи и Министерството на вън??ните работи, които имат отделни Enterprise Agreement, а по-голямата част от останалите – Select Agreement.

* – Австрия

Федералното правителство има рамково споразумение с „Майкрософт” без финансови условия, на базата на който всяка служба сключва отделен договор, като избира варианта за себе си. Отново най-големите потребители са Министерството на вътре??ните работи, Министерството на вън??ните работи, Федералният изчислителен център и др. Те имат отделни Enterprise Agreement, а голямата част от останалите – Select Agreement, но също се срещат и такива с Open Value Subscription.

________
Забележки:
* – “би трябвало” не значи, че ще стане. Старият договор предвижда??е три възможности при изтичането му: купуване на софтуера на половин цена, наемането му за нов период или преустановяване на ползването му.
** – според юристите на МДААР от преди пет години има достатъчно аргументи, за да не се налага търг по ЗОП, напр. “Законът за обществените поръчки – внимавайте! – не може??е да се приложи, тъй като не е възможно да се обявява обществена поръчка за покупка на продукт, върху който авторски права има само “Майкрософт”, като при това се прилагат изключителни условия. ??зводът, че предварителен подбор между неограничен кръг кандидати, съгласно чл. 47 – 49 от ЗОП, не може да се осъществи, съгласно закона. ”
*** – В тези градове се преминава към използване на софтуер с отворен код и свободен софтуер. Преходът у нас ще??е да струва значително по-ниско от платените до момента над $ 44 милиона и на предстоящите да бъдат платени около $ 54 милиона.

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

4 Responses to Задава се поредната далавера с "Майкрософт" – ще платим ли близо $ 100 милиона?

 1. Преходът към софтуер с отворен код би струвал десет пъти по-малко, но няма да има комисионни и монопол – това е проблемата 🙂

 2. Pingback: /home/stan » Blog Archive » Администриране на държавата с помощта на софтуер

 3. gele says:

  Няма комисионни при внедряване на безплатния софтуер.
  Теза: държавните служители били свикнали със софтуера на Майкрософт, иначе трябвало да се учат (хахаха).
  Антитеза: Офис 2007 е със изцяло различен интерфейс, Уиндоус виста – също. Така, че държавните служители вместо да се мъчат да учат Офис 2007 и Виста – нека научат Оупън офис и линъкс примерно OpenSuse, или защо не Дебиан направо.

  *??дея: А от спестените 100 МЛН може да инвестирт да речем 20% (20МЛН!) в отворени проекти примерно за да им се раз??ири функционалността като поръчат на разработчиите нужни специфични за БГ промени. Може да се абонират и за съпорт от български фирми.

 4. in says:

  Сезирайте омбудсмана! Въобще не им пука от това, че знаете за далаверата, защото не зависят от вас. Те са надменни и безскруполни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.