Кметът на Царево пи??е писмо до министъра, предлага извънсъдебно споразумение

??нтересно развитие на случая с отмяната на статута на Народен парк “Странджата” по искане на кмета на село Царево. Петко Арнаудов е написал вчера, 2-ри юли, следното писмо до министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров:

До министъра на околната среда и водите
гр. София

Уважаеми г-н министър,

Както Ви е известно, община Царево по реда на чл. 145 АПК е предявила жалба пред ВАС, с която се иска прогласяване на нищожността на Заповед №РД-30/24.01.1995 г., обн. ДВ бр. 15/95 на тогава??ния министър на околната среда и водите за обявяване на ПП „Странджа”. По така предявената жалба е образувано адм. Д. 12379/06 на пето отделение на ВАС, по което съдът се е произнесъл със свое ре??ение № 6794/ 29.06.2007 г. С него се уважава жалбата на общината и се провъзгласява нищожността на горепосочения административен акт с мотив, че липсва индивидуализация на предмета на защита – граници и местонахождение на конкретните имоти, попадащи в защитената територия.

Във връзка с горното и значимия обществен интерес и отзвук на спора между общината и МОСВ, и с цел осигуряване на защита на природната среда в района на Странджа планина, съчетано и със защита интересите на местната общност, Ви предлагаме следното:

1. Община Царево и МОСВ да влязат незабавно в преговори по сключване на споразумение пред съда с цел спиране и евентуално прекратяване на съдебния спор.

2. МОСВ да открие нова процедура по определяне границите на ПП „Странджа”, като назначите комисия по чл. 38 от Закона за защитените територии, която да комплектова цялата необходима документация, включително и картен материал, определящ всеки един имот в границите на защитената територия.

3. Да се проведе обществено обсъждане на новия проект за заповед за обявяване на природния парк, включително с участие на представители на засегнатите собственици, Общинския съвет и всички други заинтересовани представители на местната общност.

4. В срока до издаване на новата заповед по Ва??а преценка и в рамките на правомощията Ви по чл. 45 ЗЗТ да издадете заповед, с която да наложите строителна забрана в потенциалния район на парка.

5. Да се ускори процедурата по одобряване на План за управление на ПП „Странджа”, за което община Царево ще окаже цялостно съдействие.

6. Да се прецени дали не е целесъобразно управлението на природния парк да се разположи в гр. Царево като най-голям административен център в района на Странджа и Южното Черноморие и с цел по-ефикасен контрол върху защитените територии в крайбрежната зона. Общината поема ангажимент по предоставяне и оборудване на помещения за администрацията.

Моля настоящото писмо да се счита за официално предложение на община Царево до МОСВ по чл. 36 от ЗЗТ за създаване на Природен парк в района на горските масиви на Странджа планина и част от Южното Черноморие без земеделските земи, непосредствено граничещи с урбанизираните територии на населените места и подходящи за развитие на туризма и спорта като рекреация.

КМЕТ НА ОБЩ??НА ЦАРЕВО:

/инж. Петко Арнаудов/

Още по-интересно – и останало скрито от обществеността е изявление на общината от 29-и юни:

Във връзка с постановено на 29.06.2007 година Ре??ение на Върховния административен съд, с което се уважава жалбата на Община Царево против Заповедта от 1995 година на Министър на околната среда за създаване на Природен парк „Странджа”, пресцентърът на Общината заявява следната позиция на общинската администрация:

Община Царево и местната общност изразява задоволство от ре??ението на ВАС с което се потвърждава твърдяната от администрацията теза, че при създаването на ПП”Странджа” са допуснати съществени гре??ки и практически не е спазена законовата процедура за точното определяне на границите му, включително не е искано и съобразено становището на Общинския съвет, като вис?? орган на местно самоуправление. Върховния съд заслужава уважение и затова, че се е произнесъл, водейки се само от правната страна на проблема и без да се поддава на ??умната и свръхемоционална кампания на различни екологични организации, често минаваща пределите на доброто възпитание.

Ре??ението на ВАС следва да се възприема не като удар против българската природа и апокалиптичен край на природния парк, а като защита на законността и интересите на местната общност. Община Царево счита, че Природен парк „Странджа” е необходим и следва да бъде запазен, но границите му трябва да бъдат очертани с нова Заповед на МОСВ след наново проведена процедура, едновременно с приемането на Общия устройствен план на Общината и обществено обсъждане с участие не само на природозащитници, но и представители на собственици на земеделските земи.

В тази връзка Кметът на Община Царево Петко Арнаудов предлага на Министерството на околната среда и водите да не се обжалва постановеното ре??ение, а веднага и без да се губи време за съдебни спорове, да се пристъпи към ново определяне на границите на парка с чел защита на природните дадености и осигуряване на потенциал за радвитие на селищата, попадащи в района на парка. Община Царево ще предостави цялата необходима информация и документация за по-бързото провеждане на новата процедура. Нолмално е и да се обсъди идеята управлението на парка да бъде разположено в Царево с оглед по-ефективен контрол върху защитените местности в района на черноморието и използването на нарастналия финансов и административен потенциал на Община Царево, като една от най.бързо развиващите се общини в РБългария.

Кметството декларира, че докато не бъде издадена заповед с нови граници на парка и приет новия Общ устройствен план на общината, няма да бъдат разре??авани процедури за промяна предназначението на земеделската земя и да бъдат издавани разре??ения за строеж за имоти и земи в потенциалните граници на парка, освен в случаите на изрично съгласие на МОСВ.

?? във връзка с тези две нови информации в задачата се пита:

– Кой скри тази информация от обществеността?
– Какви стъпки ще предприеме МОСВ?

??зточник: официален сайт на община Царево.

Още по темата можете да видите и тук, вкл. и странната намеса по темата на столичния кмет Борисов.

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

5 Responses to Кметът на Царево пи??е писмо до министъра, предлага извънсъдебно споразумение

 1. Pingback: Cool Stories » Blog Archive » Още протести срещу промяната на статута на Народен парк “Странджа”

 2. Michel says:

  ??нтересни документи…

  Благодаря за публикуването им! 🙂

 3. voivoda says:

  Tova e Provokatsija! -Njama takova neshto! Razvodnjavat!-stari trikove na DS!

 4. Pingback: Странджа

 5. ekolog says:

  Що за абсурдни предложения.Преговори по сключване на споразумение пред съда 😉
  Заповед №РД-30/24.01.1995 г. определя границите на ПП “Странджа” и никакви нови процедури по определянето им не са необходими.Някой май се опитва пак да да зобиколи закона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.